Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARIA ARTIS d.o.o. Čibača, Dr. Ante Starčevića 51, 20207 Mlini.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

Arhiva – postupci javne nabave

Javna nabava:

25 10.22

Ažuriranje Registra ugovora – stanje na dan 30.09.2022. godine

Ažurirani Registar ugovora na dan 30.09.2022. godine xlsx

Read more

13 10.22

Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2022. godinu xls Plan nabave xlsx

Read more

20 07.22

Izmjena II. Plana nabave za 2022. godinu

Izmjena II. Plana nabave za 2022. godinu xls Rpt_PlanNabave xlsx

Read more