6 mjeseci ago · · 0 comments

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme – Likovni terapeut

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 12. listopada 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22 i 58/23) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– Stručni radnik I. vrste – Likovni terapeut, 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
– Završen diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti
– Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
– Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Domovnicu,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diploma
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
– Životopis,
– Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ) odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE“.

Ravnateljica:
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ.

Categories: Natječaji Novosti