4 mjeseca ago · · 0 comments

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-19
Mlini, 13.12.2023 god.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama „ Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, i članka 204. i 205., Zakona o socijalnoj skrbi „Narodne novine“ br: 118/22, 46/22, 119/22, 71/23, te članka 26 . Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac temeljem svoje Odluke donesene na sjednici 07.12.2023 god., raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
– nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine 118/22, 46/22, 119/22, 71/23)
– nepostojanje zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
– hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili preslici i to:

1. životopis, vlastoručno potpisan
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
5. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
7. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Prije izbora kandidata, kandidat će predočit izvornik dokumentacije.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/kinja koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Kandidati/kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati /kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95, i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati/kinje kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz ovog natječaja , a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije.

Kandidati/kinje koji/e ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom /kinjom prijavljenim na natječaj.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Slobodnoj Dalmaciji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju Josipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za rehabilitaciju Josipovac.

Prijave s traženim dokazima o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Zavodu za zapošljavanje i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: „ Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ .

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama, na adresu koju navedu u prijavi.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Categories: Natječaji Novosti