Ultimi od karnevala

1 tjedan ago ·

Ultimi od karnevala

U Centru su u utorak 13. veljače održani ultimi od karnevala uz pjesmu, ples i krafne.. kako nam je bilo pogledajte u galeriji..

Read more 0

4 tjedna ago ·

Odluku o izboru ravnatelja Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-28
Mlini, 24. siječnja 2024 god.

Temeljem članka 204. stavka 3. i stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 na snazi od 01.01.2024. god),  članka 26. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i provedenog natječajnog postupka, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 23.01.2024 god. (Klasa: 550-06/24-04/02, Urbroj: 524-08-04/1-24-2) donosi:

ODLUKU o izboru Tonija Đereka za ravnatelja Centra za rehabilitaciju Josipovac.

I.Na temelju natječajnog postupka i prethodne suglasnosti Ministarstva izabran je Toni Đerek na mandat od 4. (četiri) godine.

II.S izabranim će ravnateljem predsjednica Upravnog vijeća sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme trajanja mandata koje počinje sa danom 25.01.2024 godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Dokumentacija:

Odluka Upravnog vijeća

Read more 0

Misa sa biskupom Rokom

2 mjeseca ago ·

Misa sa biskupom Rokom

Danas na spomendan Nevine dječice Centar Josipovac posjetio je biskup Roko Glasnović sa djelatnicima biskupijskog Caritasa. Biskup Roko nastavio je tradiciju da na dan Nevine dječice 28. prosinca. posjeti Centar i održi svetu misu sa korisnicima i djelatnicima. Nakon svete mise biskup je blagoslovio Centar i sve prisutne. Na kraju su korisnici od biskupa dobili slatki poklon???? Hvala vam od ❤????

Read more 0

Nedjelja Caritasa

2 mjeseca ago ·

Nedjelja Caritasa

Večernja misa na kojoj su sudjelovale obitelji, djeca s teškoćama u razvoju kao osobe s invaliditetom, njihovi njegovatelji i stručni suradnici slavljena je na treću adventsku nedjelju, Nedjelju Caritasa, 17. prosinca u župi sv. Mihajla u Dubrovniku. Misu je predvodio dubrovački biskup mons. Roko Glasnović. Zahvaljujemo don Robertu Čibariću što nas je i ove godine pozvao da prisustvujemo ovome slavlju na koje smo se radosno odazvali.

Read more 0

Donacija jabuka

2 mjeseca ago ·

Donacija jabuka

Zahvaljujemo Dubrovačko neretvanskoj i Vukovarsko srijemskoj županiji na donaciji jabuka koje Centar već tradicionalno dobije pred Božić za svoje korisnike. Hvala vam od srca.

Read more 0

Lokrum O3 – okusi, osjeti, odnesi

2 mjeseca ago ·

Lokrum O3 – okusi, osjeti, odnesi

Na predstavljanju novih projekata koje financira Ministarstvo turizma i sporta Udruga Poseban prijatelj prezentirala je i svoj projekt pod nazivom LOKRUM O3 – okusi, osjeti, odnesi.
Projekt se provodi u partnerstvu s Rezervatom Lokrum, OŠ Montovjerna, Centrom za rehabilitaciju Josipovac, Udrugom Rina Mašera i Centrom UP2DATE.
Ciljevi projekta su osposobljavanje turističkih djelatnika, s posebnim naglaskom na turističke vodiče, za kvalitetnije pružanje turističkih usluga osobama s invaliditetom te proširivanje ponude, razvoj novih usluga i radnih mjesta za osobe s invaliditetom.
Realizacija projekta je počela zapošljavanjem jedne osobe s invaliditetom, a do kraja provedbe bit će još puno zanimljivih aktivnosti kao npr. edukacija turističkih vodiča, Dan prezentacije proizvoda s okusima i mirisima Lokruma te knjižica recepata s okusima Lokruma. Dakle, ukusno, mirisno i korisno!

Read more 0

Rekonstrukciju postojećeg solarnog sustava

2 mjeseca ago ·

Rekonstrukciju postojećeg solarnog sustava

Centar Josipovac u mjesecu lipnju 2023 god. proveo je postupak Jednostavne javne nabave za “Rekonstrukciju postojećeg solarnog sustava”. Povjerenstvo Centra odabralo je za izvođača firmu Zlatko d.o.o iz Splita. Za nadzor radova odabrana je firma Abitus d.o.o iz Dubrovnika ( Filip Zoričić mag.ing.mech)  U sklopu rekonstrukcije solarnog sustava, zamijenjen  je kotao tople vode od 2000 litara i postavljeni solarni paneli Viessmann za zagrijavanje vode. Radovi su završeni u petak 8.12.2023 god. kada je sustav i pušten u pogon. ???? Financijska sredstva za koje je resorno Ministarstvo dalo suglasnost iznose cca 47.000,00 eura sa PDV-om. ❤️????

Read more 0

U četvrtak su u Centru bili volonteri volonterskog kluba Ekonomske i tgovačke škole Dubrovnik.

2 mjeseca ago ·

U četvrtak su u Centru bili volonteri volonterskog kluba Ekonomske i tgovačke škole Dubrovnik.

Radosni i veseli pomogli su naših korisnicima u izradi božićnih poklončića i ukrasa za Božić. Hvala vam što ste nas posjetili i vidimo se opet..????❤️

Read more 0

2 mjeseca ago ·

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-19
Mlini, 13.12.2023 god.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama „ Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, i članka 204. i 205., Zakona o socijalnoj skrbi „Narodne novine“ br: 118/22, 46/22, 119/22, 71/23, te članka 26 . Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac temeljem svoje Odluke donesene na sjednici 07.12.2023 god., raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
– nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine 118/22, 46/22, 119/22, 71/23)
– nepostojanje zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
– hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili preslici i to:

1. životopis, vlastoručno potpisan
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
5. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
7. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Prije izbora kandidata, kandidat će predočit izvornik dokumentacije.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/kinja koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Kandidati/kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati /kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95, i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati/kinje kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz ovog natječaja , a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije.

Kandidati/kinje koji/e ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom /kinjom prijavljenim na natječaj.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Slobodnoj Dalmaciji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju Josipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za rehabilitaciju Josipovac.

Prijave s traženim dokazima o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Zavodu za zapošljavanje i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: „ Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ .

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama, na adresu koju navedu u prijavi.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Read more 0

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa .

3 mjeseca ago ·

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa .

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa . Svi smo ga
dočekali veselo i uz pjesmu Sveti Niko.. svijetom šeta…. došao je sa puunoo
punnoo darova jer su svi dobri bili ! Nakon još jedne pjesme i slikavanja otišao je dalje tražiti djecu svoju .

Hvala ti sv. Nikola, vidimo se opet dogodine. Nadamo se opet bez Krampusa !

Read more 0

Next posts