Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), Centar za rehabilitaciju Josipovac kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Javna nabava:

30 12.23
03 11.23

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu xls

Read more

02 08.23

Ažuriranje Registra ugovora – stanje na dan 30.06.2023.

Registar ugovora - stanje na dan 30.06.2023. xlsx

Read more