9 mjeseci ago · · 0 comments

Natječaj za prijem u radni odnos Kineziterapeut 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/03

Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 01. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22, 127/22 i 58/23) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Kineziterapeut 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij kineziologije
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje rada na računalu
 • Položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja zadovoljava uvjete, a bez položenog stručnog ispita može se primiti u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, odnosno od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15, 69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

Categories: Natječaji Novosti