Centar za rehabilitaciju Josipovac

Tijela ustanove:

Upravno vijeće

Centrom za rehabilitaciju Josipovac upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova. Članove Upravnog vijeća imenuje nadležno Ministarstvo tako da imenuje svoje predstavnike, predstavnika radnika imenuje na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, a predstavnika korisnika, na prijedlog korisnika odnosno njihovih roditelja i skrbnika.

Ravnateljica

Ravnateljica vodi i predstavlja Centar organizira, vodi rad i poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i na račun ustanove, odgovara za zakonitost rada ustanove.

Ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ, dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Stručno vijeće

Stručno vijeće kao stručno i savjetodavno tijelo čine svi stručni radnici Centra. Na sjednicama Stručnog vijeća predlažu se programi rada, raspravlja se o stručnim pitanjima, daju se Upravnom vijeću i ravnatelju prijedlozi glede ustroja rada, pomaže se ravnatelju u nadzoru i koordiniranju stručnog rada, predlažu mjere za stručno usavršavanje radnika i dr.

Stručni tim

Stručni tim u Centru sačinjavaju defektolog, socijalni radnik, radni terapeut i medicinski tehničar. Stručni tim rješava socijalne, zdravstvene i druge potrebe korisnika, izrađuje individualne programe rada korisnika i prati uspješnost rehabilitacije korisnika.

Kontakti ADRESA: Na rijeci 13a, 20207 Mlini E-mail czrjosipovac@gmail.com TEL: 020/ 312-221 Ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ Zamjenik ravnateljice Toni Đerek Tel: 020/321-221, 0913122215
czrjosipovac@gmail.com
Službenik za informiranje Toni Đerek 0913122215
toni.derek@socskrb.hr

Uputa za uplatu donacija

Zahvaljujemo na svakoj Vašoj donaciji!

Novčane donacije molimo da uplatite na žiro račun Centra za rehabilitaciju Josipovac otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb:

IBAN: HR47 2390 0011 1000 1831 0
PRIMATELJ: Centar za rehabilitaciju Josipovac
ADRESA: Na rijeci 13A, 20207 Mlini
OIB: 62252145399

SWIFT/BIC Code: HPBZHR2X

Primjerak pravilno ispunjenog naloga za plaćanje možete pronaći ovdje.