Tijela ustanove:

Upravno vijeće

Centrom za rehabilitaciju Josipovac upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova. Članove Upravnog vijeća imenuje nadležno Ministarstvo tako da imenuje svoje predstavnike, predstavnika radnika imenuje na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, a predstavnika korisnika, na prijedlog korisnika odnosno njihovih roditelja i skrbnika.

Ravnateljica

Ravnateljica vodi i predstavlja Centar organizira, vodi rad i poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i na račun ustanove, odgovara za zakonitost rada ustanove.

Ravnateljica ustanove je dipl. defektologinja Marina Sambrailo.

Tel: 020/ 312-221

Stručno vijeće

Stručno vijeće kao stručno i savjetodavno tijelo čine svi stručni radnici Centra. Na sjednicama Stručnog vijeća predlažu se programi rada, raspravlja se o stručnim pitanjima, daju se Upravnom vijeću i ravnatelju prijedlozi glede ustroja rada, pomaže se ravnatelju u nadzoru i koordiniranju stručnog rada, predlažu mjere za stručno usavršavanje radnika i dr.

Stručni tim

Stručni tim u Centru sačinjavaju defektolog, socijalni radnik, radni terapeut i medicinski tehničar. Stručni tim rješava socijalne, zdravstvene i druge potrebe korisnika, izrađuje individualne programe rada korisnika i prati uspješnost rehabilitacije korisnika.

Ustroj centra

  • Volonteri
U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se
Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.