Odjel rehabilitacije:

Radna terapija

Radno okupaciona terapija provodi se kao skup aktivnosti organiziranih u svrhu pružanja pomoći i podrške našim korisnicima, a s krajnjim ciljem očuvanja i podizanja kvalitete njihova života, usvajanja novih vještina, navika i znanja te očuvanja i povećanja neovisnosti. Korisnicima se nudi niz aktivnosti u kojima sudjeluju prema svojim afinitetima i sposobnostima.

U ustanovi radna terapija se provodi prema planiranim godišnjim aktivnostima razrađenim po mjesecima sa tri aspekta:

- radno okupacione aktivnosti

- kulturno zabavne aktivnosti

- rekreativne aktivnosti

Radne aktivnosti

Radne aktivnosti organizirane su kroz rad u skupinama i individualni rad , te su usmjerene prema zadovoljavanju interesa i potreba korisnika uvjetovanih dobi, vrstom i stupnjem oštećenja, pri čemu se izbor sadržaja i organiziranje pravilne izmjene rada i odmora temelji na pojedinačnim specifičnostima korisnika.

Radne aktivnosti obavljaju u stakleniku i vrtu.
U stakleniku kroz cijelu godinu korisnici aktivno sudjeluju u proizvodnji, održavanju, uzgoju i prodaji presadnica cvijeća i povrća. U vrtu, korisnici u okviru radnih aktivnosti održavaju vlastiti povrtnjak. Bave se sadnjom, uzgojem, održavanjem, berbom plodova povrća koje koriste za vlastite potrebe.

Korisnici održavaju vanjske prostore ustanove ( održavanje travnjaka, sadnja cvijeća ,ukrasnog bilja, uzgoj voćaka).

Kroz radne aktivnosti kod korisnika potičemo samostalnost,razvijanje radnih navika, ,samopouzdanja, osjećaja reda i točnosti, poticanje osjećaja zadovoljstva i korisnosti. U radne aktivnosti uključeni su svi korisnici prema svojim mogućnostima.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija u Centru za rehabilitaciju Josipovac obuhvaća procjenu i utvrđivanje funkcionalnog statusa korisnika Centra.

Kabinet fizikalne terapije uključuje:
manualnu terapiju,terapijske vježbe,elektroterapijske i mehaničke procedure,funkcionalni trening,opskrbu pomoćnim sredstvima i pomagalima.

U Centru za rehabilitaciju Josipovac,fizikalnu terapiju provodi stručno osposobljena fizioterapeutkinja koja svoj rad usmjerava i na vrlo važnu prevenciju lokomotornih oštećenja,funkcionalnih ograničenja,nesposobnosti i ozljeda,te na taj način pridonosi unapređenju zdravlja korisnika centra. Također se bavi i tretiranjem već postojećih deformiteta i oboljenja korisnika.

Valja napomenuti da su fizioterapijski postupci prilagođeni svakome korisniku zasebno, ovisno o njegovom funkcionalnom statusu kao i o psiho-fizičkom stanju,a sve kroz individualne planove korisnika za tekuću godinu.

Edukacijski rehabilitacijski kabinet

Rehabilitator u Centru putem različitih metodski prilagođenih aktivnosti s korisnicima, individualno ili grupno, radi na usvajanju motoričkih, praktično-osobnih vještina, spoznajno-društvenih vještina, usvajanju, održavanju i primjeni matematičko-pragmatičkih znanja, upoznavanju osobina i odnosa među predmetima te razvijanju interesno-kreativnih aktivnosti.

Posebna briga vodi se o procjeni i utvrđivanju emocionalnog stanja korisnika te se radi na njegovu razvoju i poboljšanju općeg psiho-emocionalno stanja korisnika. Kvalitetnija socijalizacija, integracija u užu i širu okolinu te pružanje mogućnosti za što veću generalizaciju socijalne interakcije s okolinom uz naglasak na poticanje samostalnosti su vodeći ciljevi u radu rehabilitatora kao i cijelog tima psihosocijalne rehabilitacije.

Rehabilitator korisnicima pruža podršku u većini aktivnosti u Centru a posebice pri:

razvijanju vještina za samostalnu brigu o vlastitoj prehrani

• razvoju i održavanje vještina za samostalnu brigu o osobnoj higijeni i izgledu

• snalaženju i samostalnom kretanju u poznatoj i nepoznatoj sredini;

• razvijanje vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu

• razvoju socijalnih i emocionalnih osobina;

• razvijanju spremnosti za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini;

• pomoć u održavanju, razvijanju i unapređenju socijalnih veza;

• razvoj vještine komunikacije;

• praćenju i provođenju plana aktivnosti u Centru

• motivaciji i razvijanju interesa, želja, inicijativnosti i kreativnosti,

Socijalna skrb

Socijalni radnik u Centru u okviru svojih poslova i zadaća obavljanja individualne razgovore s korisnicima ustanove kao i razgovore u skupini kada se uoči neki od problema.

Ostvaruje suradnju s roditeljima i skrbnicima korisnika (telefonski kontakt, razgovori u ustanovi kao i eventualni odlasci na teren). Povremeno se uključuje  u aktivnosti radne terapije, pomaže prilikom hranjenja i posluživanja korisnika prilikom konzumiranja obroka.

Socijalni radnik aktivno sudjelovanje sa terapeutima u organiziranju natjecanja i izleta. Vodi svu dokumentaciju (dosje) korisnika.

Glazbena terapija

Glazbena terapija kao dio kreativne terapije predstavlja razrađenu metodologiju i cijeli niz tehnika primjerenih čovjeku i njegovu razvoju. Glazba nije jedini element, već se koristi i  niz fenomena koji uključuju zvuk, buku i pokret kao osnove za primjenu ove neverbalne terapije. Njezin cilj je da otvori komunikacijske kanale, osposobi korisnika za socijalno funkcioniranje, podigne razine kognitivnog funkcioniranja aktiviranjem pažnje uz maksimalnu razinu estetske komponente i doživljaja ugode.

Glazbena terapija i glazbene aktivnosti u Centru odvijaju se kroz:

• pasivno slušanje glazbe,

• aktivno sudjelovanje u muziciranju,

• glazbenu stimulaciju,

• razvijanje vještina aktivnog sudjelovanja,

• pridržavanje predmeta i opuštanje dijelova tijela

Likovna terapija

Kroz likovnu terapiju i likovne aktivnosti  razvija se  sposobnost stvaranja, a izražava se neverbalno putem boje, linije i oblika, tj. slikanjem, crtanjem i modeliranjem.

Likovna terapija u Centru za rehabilitaciju Josipovac provodi se kroz kreativne radionice koje za cilj imaju kreativno izražavanje, povećanje psihofizičkog angažmana, poboljšanje funkcionalnih aktivnosti i kvalitete života, poticanje pažnje i koncentracije.

Aktivnosti koje se provode kroz radionice su vezane za prigodne blagdane i događaje. Kreativne radionice uključuju rad sa glinom s kojom korisnici oblikuju prigodne ukrase i predmete.

Korisnici  radove  koje su nastali  u likovnoj radionici izlažu putem raznih prodajnih akcija koje se prigodno organiziraju (Božić, Uskrs, Sv. Vlaho …)

Ustroj centra

  • Volonteri
U našem Centru volonteri se mogu uključiti u organizirane programe rada, razne prodajne akcije koje se organiziraju u Gradu uz stručnu podršku djelatnika.

Samo je potrebno izdvojiti malo vlastitog slobodnog vremena.

pridružite nam se
Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB Ravnateljica: Marina Sambrailo

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.