Natječaj

03.12.2014
Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Urbroj: 322-177/14
Mandaljena, 02. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, članka 153..,članka154. Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine (157/13) i članka 30. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, Mlini , Upravno vijeće Centra Josipovac na temelju svoje odluke Urbroj: 322-175/14 od 27. studenog 2014. godine raspisuje

NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja/ ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Uvjeti:– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti.
– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju.
– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi
– da ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1., za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od 4 /četiri/ godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.Upravno vijeće Doma će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 4/četiri/ godine.Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- potvrdu o stručnoj spremi ( diploma )
-dokaz o radnom stažu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjereni preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od jedan mjesec dana )
- životopis.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za rehabilitaciju Josipovac, na adresu: Na rijeci 13a, 20207 Mlini , s naznakom »Natječaj za
ravnatelja« ne otvarati, u roku 8 dana od objave ovog natječaja . Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonom predviđenom roku.

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

 

 

Kontakti

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini
Matični broj: 1151703
OIB: 62252145399
E-mail: czrjosipovac@gmail.com
Žiro račun: 2390001-1100018310 HPB v.d.ravnateljica Jelena Đuraš Gleđ

Tel: ravnateljica 020/ 312-221
računovodstvo 020/ 312-220
Odjel njege i brige o zdravlju 020/ 422-202
Fax: 020/ 414-054, 020/416-438

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Josipovac

U Centru za rehabilitaciju Josipovac trenutno je smješteno 30 korisnika s intelektualnim teškoćama s pridruženim tjelesnim i višestrukim smetnjama . Stambeni uvjeti u ustanovi zadovoljavaju moderne načine skrbi. Centar Josipovac pruža i usluge poludnevnog boravka u koji su uključena 22-a korisnika.