U četvrtak su u Centru bili volonteri volonterskog kluba Ekonomske i tgovačke škole Dubrovnik.

4 mjeseca ago ·

U četvrtak su u Centru bili volonteri volonterskog kluba Ekonomske i tgovačke škole Dubrovnik.

Radosni i veseli pomogli su naših korisnicima u izradi božićnih poklončića i ukrasa za Božić. Hvala vam što ste nas posjetili i vidimo se opet..????❤️

Read more 0

4 mjeseca ago ·

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-19
Mlini, 13.12.2023 god.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama „ Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, i članka 204. i 205., Zakona o socijalnoj skrbi „Narodne novine“ br: 118/22, 46/22, 119/22, 71/23, te članka 26 . Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac temeljem svoje Odluke donesene na sjednici 07.12.2023 god., raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
– nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine 118/22, 46/22, 119/22, 71/23)
– nepostojanje zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
– hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili preslici i to:

1. životopis, vlastoručno potpisan
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
5. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
7. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Prije izbora kandidata, kandidat će predočit izvornik dokumentacije.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/kinja koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Kandidati/kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati /kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95, i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati/kinje kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz ovog natječaja , a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije.

Kandidati/kinje koji/e ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom /kinjom prijavljenim na natječaj.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Slobodnoj Dalmaciji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju Josipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za rehabilitaciju Josipovac.

Prijave s traženim dokazima o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Zavodu za zapošljavanje i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: „ Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ .

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama, na adresu koju navedu u prijavi.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Read more 0

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa .

4 mjeseca ago ·

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa .

Danas nas je posjetio sv. Nikola , došao je bez Krapusa . Svi smo ga
dočekali veselo i uz pjesmu Sveti Niko.. svijetom šeta…. došao je sa puunoo
punnoo darova jer su svi dobri bili ! Nakon još jedne pjesme i slikavanja otišao je dalje tražiti djecu svoju .

Hvala ti sv. Nikola, vidimo se opet dogodine. Nadamo se opet bez Krampusa !

Read more 0

Advent u Mandaljeni

5 mjeseci ago ·

Advent u Mandaljeni

U suradnji sa Kud Marko Marojica sudjelujemo na Adventu u Mandaljeni sa božićnim okvirom za slikavanje. Vrijedne ruke naših korisnika uz vodstvo naše likovne terapeutkinje Ivane Jovanović Trostmann oslikali su i ukrasili okvir u kojem će se moći slikati, te tako imati uspomenu na ovogodišnji Advent u Mandaljeni

Na ovogodišnjem Adventu naši korisnici upalit će četvrtu advensku svijeću  Hvala Kud Marko Marojica na pozivu i suradnji od srca.

Read more 0

Prvenstvo Hrvatske u kuglanju

5 mjeseci ago ·

Prvenstvo Hrvatske u kuglanju

Prvenstvo Hrvatske u kuglanju na 9 čunjeva za osobe s intelektualnim teškoćama na kojem su sudjelovali i naši sportaši, održalo se u Zaprešiću 21. i 22.11.2023 god.
Športsko društvo Specijalni športovi pod pokroviteljstvom Specijalne olimpijade
Hrvatske organiziralo je ovo zanimljivo natjecanje.

Prijavilo se 26 ekipa – 116 natjecatelja  iz Centara za odgoj i obrazovanje, Centara za rehabilitaciju  i udruga  iz cijele Hrvatske. Nakon prvog uspješnog kvalifikacijskog dana, u srijedu 22.11.2023 god. u finalu naši sportaši ostvarili su odlične rezultate u svojim skupinama:

Periša Mustahinić – 1. mjesto
Mare Radonić – 2. mjesto
Jadranka Vukorep – 4. mjesto
Dženan Grošonja – 5. mjesto
Niko Veselić – 5. mjesto

Čestitamo im od srca!!!!!

Naši sportaši prilikom boravka u Zagrebu posjetili su Muzejsko – memorijalni centar Dražen Petrović, a posebno iznenađenje bilo je odlazak na kvalifikacijsku
utakmicu Hrvatska – Armenija koja se igrala na Maksimiru!

Fotogalerija

Read more 0

5 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Likovni terapeut”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 2117-126-08-23-10
Mlini, 14. studenog 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2023. godine za radno mjesto likovni terapeut donosim:

ODLUKU

1. Na radno mjesto likovni terapeut u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivana Jovanović Trostmann.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ. koju
zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

6 mjeseci ago ·

Dani zahvalnosti za plodove zemlje

Svake godine u mjesecu listopadu obilježimo Dane kruha i plodova zemlje.
Vesela ekipa jutros je pripremila razne oblike od tijesta koje je kasnije don Vilim prilikom posjete blagoslovio. Nakon molitve i blagoslova svi smo radosno zapjevali pjesmu “Kriste u tvoje ime”.

Ovim putem od srca zahvaljujemo Pekari Župa koja je naše korisnike počastila čokoladnim kroasanima!

Read more 0

22. Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim teškoćama

6 mjeseci ago ·

22. Prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s intelektualnim teškoćama

Prvenstvo Hrvatske u plivanju za 2023. godinu održalo se u utorak 17. i srijedu 18. listopada 2023. na bazenu Termi Tuhelj u Tuheljskim Toplicama. Natjecanje je organiziralo Športsko društvo Specijalni športovi "Luč", pod pokroviteljstvom Specijalne olimpijade Hrvatske. Na ovom natjecanju nastupili su i naši sportaši Mare Radonić, Niko Veselić, Dženan Grošonja i Jadranka Vukorep, djelatnici koji su pratili naše sportaše bili su Mihaela Matić, Dražen Šprem i Domagoj Raguž. Između više od petnaestak ekipa iz cijele Hrvatske osvojili su izvrsne medalje na čemu im od srca čestitamo:

1. Jadranka Vukorep i Niko Veselić zlatna medalja
2. Dženan Grošonja srebrna medalja
3. Mare Radonić brončana medalja

Ponosi na svoje sportaše!

Read more 0

Previous posts

Next posts