4 dana ago ·

Natječaj za prijem pripravnika na određeno vrijeme: – 12 mjeseci kroz mjeru “Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo”: – Rehabilitator/ica, 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ – Rehabilitator-ica, pripravnik

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/21-01/02

Urbroj: 2117-126-01-21-1

Mlini, 12. travnja 2021. godine

Na temelju članka 24. i 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/17, 66/20) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine, zamjenik ravnateljice Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno vrijeme: – 12 mjeseci kroz mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

  • Rehabilitator/ica 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • Diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijske rehabilitacije
  • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture
  • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu,
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne stariju od 30 dana, računajući od dana objave natječaja
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,
  • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od objave natječaja.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (http://centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za PRIJEM PRIPRAVNIKA“.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Read more 0

Zbor Josipovac zapjevao na otvaranju seminara o palijativnoj skrbi

1 godina ago ·

Zbor Josipovac zapjevao na otvaranju seminara o palijativnoj skrbi

U organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara, Doma zdravlja Dubrovnik i Odjela za palijativnu skrb Opće bolnice Dubrovnik na Sveučilišnom kampusu u Dubrovniku svečano je otvoren seminar o sagledavanju potreba i planiranju palijativne skrbi na kojem su nastupili korisnici Centra Josipovac uz glazbenu pratnju palijativca godine Stijepa Gleđa Markosa.

Posebno i veliko hvala dragoj Maji Bender i Kati Šutalo na poklonima koje su pripremile za naše korisnike i ukusnim kolačima kojima su nas počastile. Za ovaj poseban događaj korisnici su izradili magnetiće s tradicionalnim motivom koje su organizatori poklonili sudionicima kao uspomenu.

S našim prijateljima uvijek je veselo! Radujemo se novim susretima i pjesmi.

Read more 0

Ultimi od karnevala u Josipovcu

1 godina ago ·

Ultimi od karnevala u Josipovcu

U Centru Josipovac organiziramo najbolje maškare!

Djelatnici i korisnici zajedno u maškaranom plesu, karaoke, najoriginalnije maske i najukusniji krafeni. Veselju danas nije bilo kraja, cijeli centar je pjevao Maškare… Maškare…

Pogledajte u našoj galeriji kako smo proveli ultime od karnevala i pokušajte otkriti tko je tko pod maskom

Fotogalerija:

Read more 0

Love is in the air

1 godina ago ·

Love is in the air

Korisnici Centra Josipovac imali su danas veselu zabavu povodom Valentinova. Na zabavi su plesali i pjevali uz svoje omiljene ljubavne hitove, a u pauzi su čitali pisma koja su marljivo pisali zadnjih dana uz pomoć svojih terapeuta i time razveselili jedni druge.

Uz pisma jedni drugima poklanjali su srca koja su izrađivali na likovnoj terapiji.

Veselu atmosferu pogledajte u našoj galeriji.

Read more 0