10 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a

20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/02

Urbroj: 2117-126-08-23-11

Mlini, 12. lipnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. svibnja 2023. godine za radno mjesto „Njegovatelj/ica“ donosim

ODLUKU

 1. Na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivka Lukšić.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ

Read more 0

11 mjeseci ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos NJEGOVATELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos NJEGOVATELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme docx

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/02
Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 22. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– Njegovatelj/ica 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
– Niža stručna sprema – završena osnovna škola
– Završen tečaj za njegovatelja/icu
– Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima njegovatelja/ice
– Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Domovnicu,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
– Uvjerenje o položenom tečaju za njegu,
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
– Životopis,
– Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ) odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Read more 0

1 godina ago ·

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto “Kućni majstor/kotlovničar”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/04

Urbroj: 2117-126-08-22-10

Mlini, 23. siječnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. prosinca 2022. godine na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar donosim:

ODLUKU

 1. Na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je Hrvoje Dundić.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

koju zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

1 godina ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos Kućni majstor/kotlovničar – neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/04

Urbroj: 2117-126-08-22-1

Mlini, 15.prosinca 2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Kućni majstor/kotlovničar 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje i završena izobrazba za upravljanje i rukovanje kotlovima
 • Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Zdravstvena sposobnost za rad
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovoditelja centralnog grijanja,
 • Preslik vozačke dozvole
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Read more 0

1 godina ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/03
Urbroj: 2117-126-11-22-10
Mlini, 15. studenog 2022 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. listopada 2022. godine za radno mjesto „Njegovatelj/ica“ donosim:

ODLUKU

1. Na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac
odabran je Tomislav Videc.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ravnateljica Centra
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ

Read more 0

1 godina ago ·

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem u radni odnos – kućni majstor/kotlovničar

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13A, 20 207 Mlini

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2117-126-11-22-22

Mlini, 28. listopada 2022.godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), Centar za rehabilitaciju Josipovac donosi sljedeću

O D L U K U

Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/2022 od 13. srpnja 2022 god. do 21. srpnja 2022. godine za prijam u radni odnos – Kućni majstor/kotlovničar 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog javnog natječaja za prijam u radni odnos – Kućni majstor/kotlovničar 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme na natječaj su se prijavila četiri kandidata, od čega se dva kandidata i to Nikola Matana i Željko Matić ušli u daljnji tijek postupka.
Potom je na raspisano radno mjesto odabran kandidat Nikola Matana. Međutim, prije sklapanja ugovora o radu, kao i prije započinjanja rada isti je dostavio dopis da odustaje od prijave na radno mjesto kod Centra za rehabilitaciju Josipovac.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.

Ravnateljica
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa
mag.rel.publ

Read more 0

2 godine ago ·

Natječaj za njegovatelja/icu – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/03

Urbroj: 2117-126-08-22-1

Mlini, 18. listopada 2022. godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18 i 3/19) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Njegovatelj/ica 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Niža stručna sprema – završena osnovna škola
 • Završen tečaj za njegovatelja/icu
 • Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima njegovatelja/ice
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o položenom tečaju za njegu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

Read more 0

2 godine ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13/a, 20207 Mlini
Klasa: 112-01/22-01/02
Urbroj: 2117-126-11-22-11
Mlini 10. listopada 2022. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Nikolina Marić.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 100/2022 od 31. kolovoza 2022. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Read more 0

2 godine ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos Njegovatelj/ica – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/02

Urbroj: 2117-126-08-22-1

Mlini, 29.kolovoza 2022. godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18 i 3/19) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Njegovatelj/ica 2 izvršitelja – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Niža stručna sprema – završena osnovna škola
 • Završen tečaj za njegovatelja/icu
 • Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima njegovatelja/ice
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • Uvjerenje o položenom tečaju za njegu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (www.centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Read more 0

2 godine ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Kućni majstor/kotlovničar”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/01

Urbroj: 2117-126-11-22-8

Mlini 1. kolovoza 2022. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran Nikola Matana.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 81/2022 od 13. srpnja 2022. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Read more 0

Previous posts

Next posts