7 mjeseci ago ·

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2021. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate.

Poveznica na Natječaj: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Read more 0

12 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Medicinska sestra/Tehničar”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/21-01/03

Urbroj: 2117-126-11-21-11

Mlini 11. lipnja 2021. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto medicinske sestre/tehničara u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Ana Sambrailo.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 53/2021 od 19. svibnja 2021. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Read more 0

1 godina ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos – Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/21-01/03

Urbroj: 2117-126-11-21-1

Mlini, 19. svibnja 2021. godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18 i 3/19) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima medicinska sestra/tehničar (uvjerenje ili potvrda izabranog liječnika)
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžba o završnom ispitu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje ili potvrdu izabranog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (http://centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

NATJEČAJ Centar Josipovac – med.sestra-tehničar

Read more 0

1 godina ago ·

Natječaj za prijem pripravnika na određeno vrijeme: – 12 mjeseci kroz mjeru “Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo”: – Rehabilitator/ica, 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ – Rehabilitator-ica, pripravnik

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/21-01/02

Urbroj: 2117-126-01-21-1

Mlini, 12. travnja 2021. godine

Na temelju članka 24. i 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/17, 66/20) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, sukladno Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2; URBROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine, zamjenik ravnateljice Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno vrijeme: – 12 mjeseci kroz mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“:

 • Rehabilitator/ica 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • Diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijske rehabilitacije
 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis,
 • Domovnicu,
 • Diplomu,
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne stariju od 30 dana, računajući od dana objave natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od objave natječaja.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (http://centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za PRIJEM PRIPRAVNIKA“.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Read more 0

1 godina ago ·

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO ČISTAČA/ICE

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/02

Urbroj: 2117-126-01-20-12

Mlini 02. veljače 2021. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto čistačice u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Luce Kesovija.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 133/2020 od 02. prosinca 2020. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Read more 0

1 godina ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto njegovateljice

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2117-126-01-20-28

Mlini 23. prosinca 2020. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto njegovateljice u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Gordana Cvitković.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 119/2020 od 30. listopada 2020. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Read more 0

1 godina ago ·

JAVNI NATJEČAJ

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/02

Urbroj: 2117-126-01-20-1

Mlini, 02. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Čistač/ica 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Niža stručna sprema – završena osnovna škola
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (www.centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Read more 0

2 godine ago ·

JAVNI NATJEČAJ

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2117-126-01-20-14

Mlini, 30. listopada 2020. godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine br. 61/18) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Njegovatelj/ica 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Niža stručna sprema – završena osnovna škola
 • Završen tečaj za njegovatelja/icu
 • Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima njegovatelja/ice
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • Uvjerenje o položenom tečaju za njegu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (www.centarjosipovac.hr), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Read more 0

2 godine ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto čistačice

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/20-01/01

Urbroj: 2117-126-01-20-13

Mlini, 23. listopada 2020. godine

Obavještavamo Vas da je na radno mjesto čistačice u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana Ivka Franjušić.

Zahvaljujemo se na sudjelovanju na našem Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog u „Narodnim novinama“ Broj: 100/2020 od 09. rujna 2020. godine.

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13/A, 20207 Mlini

Read more 0