2 mjeseca ago ·

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13a
20207 Mlini
Klasa: 023-08/23-01/01
Urbroj: 2117-126-13-23-19
Mlini, 13.12.2023 god.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama „ Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22, i članka 204. i 205., Zakona o socijalnoj skrbi „Narodne novine“ br: 118/22, 46/22, 119/22, 71/23, te članka 26 . Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini – Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac temeljem svoje Odluke donesene na sjednici 07.12.2023 god., raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Josipovac

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
– najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
– nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine 118/22, 46/22, 119/22, 71/23)
– nepostojanje zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
– hrvatsko državljanstvo.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja u izvorniku ili preslici i to:

1. životopis, vlastoručno potpisan
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
3. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili putovnice)
5. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su vidljivi podaci o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja/e radna knjižica)
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
7. izjava o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Prije izbora kandidata, kandidat će predočit izvornik dokumentacije.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod spomenutog poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat/kinja koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog Zakona.

Kandidati/kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019 i 84/2021), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati /kinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze utvrđene u članku 49. navedenog Zakona
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,2/94,76/94,108/95, i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidati/kinje kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz ovog natječaja , a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije.

Kandidati/kinje koji/e ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da povukli prijavu i više se ne smatraju kandidatom /kinjom prijavljenim na natječaj.
Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac uz prethodnu suglasnost ministra Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Slobodnoj Dalmaciji i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za rehabilitaciju Josipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovoga natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu informacije o izabranoj i imenovanoj osobi koja se objavljuje na internetskoj stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/) a koja uključuje ime i prezime odabranog kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na ovaj natječaj. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti Centar za rehabilitaciju Josipovac.

Prijave s traženim dokazima o ispunjenju uvjeta iz natječaja podnose se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web – stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac, Zavodu za zapošljavanje i Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini s naznakom: „ Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ .

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Josipovac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku sukladno članku 41. stavku 3. Zakona o ustanovama, na adresu koju navedu u prijavi.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ines Šalaj, dipl. iur

Read more 0

3 mjeseca ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Likovni terapeut”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 2117-126-08-23-10
Mlini, 14. studenog 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. listopada 2023. godine za radno mjesto likovni terapeut donosim:

ODLUKU

1. Na radno mjesto likovni terapeut u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivana Jovanović Trostmann.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ. koju
zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

4 mjeseca ago ·

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme – Likovni terapeut

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/05
Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 12. listopada 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22 i 58/23) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– Stručni radnik I. vrste – Likovni terapeut, 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
– Završen diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti
– Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
– Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Domovnicu,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diploma
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
– Životopis,
– Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ) odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE“.

Ravnateljica:
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ.

Read more 0

6 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Psiholog/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/04

Urbroj: 2117-126-08-23-8

Mlini, 05. rujna 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 21. kolovoza 2023. godine na radno mjesto psiholog/ica donosim:

ODLUKU

 1. Na radno mjesto psiholog/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Nikica Greguš.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.koju zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

6 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesta “Kineziterapeut/kinja”

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/03
Urbroj: 2117-126-08-23-10
Mlini, 29. kolovoza 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1. kolovoza 2023. godine na radno mjesto kineziterapeut/kinje donosim:

ODLUKU
1. Na radno mjesto kineziterapeuta/kinje u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je Dražen Šprem.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa,
mag.rel.publ. koju zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

6 mjeseci ago ·

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno puno radno vrijeme – Psiholog

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/04

Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 21. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22 i 58/23) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Stručni radnik I. vrste – Psiholog, 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij psihologije
 • Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Odobrenje za samostalni rad
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diploma
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Read more 0

7 mjeseci ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos Kineziterapeut 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/03

Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 01. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22, 127/22 i 58/23) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos:

 • Kineziterapeut 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni studij kineziologije
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Položen stručni ispit
 • Poznavanje rada na računalu
 • Položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja zadovoljava uvjete, a bez položenog stručnog ispita može se primiti u radni odnos pod uvjetom da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, odnosno od stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15, 69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

Read more 0

9 mjeseci ago ·

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto “Njegovatelj/ica”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na Rijeci 13a

20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/02

Urbroj: 2117-126-08-23-11

Mlini, 12. lipnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. svibnja 2023. godine za radno mjesto „Njegovatelj/ica“ donosim

ODLUKU

 1. Na radno mjesto njegovatelj/ica u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Ivka Lukšić.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa, mag.rel.publ

Read more 0

9 mjeseci ago ·

Natječaj za prijem u radni odnos NJEGOVATELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos NJEGOVATELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme docx

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/23-01/02
Urbroj: 2117-126-08-23-1

Mlini, 22. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( N.N. 56/22 i 127/22) i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– Njegovatelj/ica 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:
– Niža stručna sprema – završena osnovna škola
– Završen tečaj za njegovatelja/icu
– Zdravstvena sposobnost za rad na poslovima njegovatelja/ice
– Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Domovnicu,
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
– Uvjerenje o položenom tečaju za njegu,
– Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
– Životopis,
– Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od mjesec dana.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ) odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE“.

Ravnateljica:

Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa, mag.rel.publ.

Read more 0

1 godina ago ·

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto “Kućni majstor/kotlovničar”

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a,

20207 Mlini

Klasa: 112-01/22-01/04

Urbroj: 2117-126-08-22-10

Mlini, 23. siječnja 2023 god.

Na osnovi članka 29. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. prosinca 2022. godine na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar donosim:

ODLUKU

 1. Na radno mjesto kućni majstor/kotlovničar u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabran je Hrvoje Dundić.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Centra

Jelena Đuraš Gleđ

dipl.oec.managementa,

mag.rel.publ.

koju zamjenjuje Toni Đerek

Read more 0

Next posts