17 sati ago ·

Donacije Centru Josipovac za ožujak 2024.

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13A, Mlini
OIB: 62252145399
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje:
ožujak 2024.
RB Datum uplate Donator Vrsta donacije Iznos donacije (EUR) Opis
1 08.03.2024. Kristina Skurić Nenamjenska donacija 70,00
2 19.03.2024. Mira Mikulić Nenamjenska donacija 25,00
3 20.03.2024. Domenika Đečević Nenamjenska donacija 40,00 U spomen na Điva Novakovića
4 21.03.2024. Ivana Jovanović Trostmann Nenamjenska donacija 100,00 Donacija biskupa Roka Glasnovića
5 21.03.2024. Ivana Jovanović Trostmann Nenamjenska donacija 100,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann
6 22.03.2024. Pero Papac Nenamjenska donacija 9,60 Višak (donacija) prilikom prodaje vlastitih proizvoda
7 26.03.2024. Antun Vukasović Nenamjenska donacija 50,00 U spomen na pok. Dinka Šain, prilažu Danica i Tonći

Read more 0

1 tjedan ago ·

Obavijest o izboru kandidata pripravnik – Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13a, 20207 Mlini

Klasa: 112-06/24-01/01

Urbroj: 2117-126-01-24-8

Mlini, 11. travnja 2024 god.

Na osnovi članka 23. Statuta Centra za rehabilitaciju Josipovac i Prijedloga Povjerenstva  za provedbu javnog natječaja objavljenog  na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. ožujka 2024. godine na radno mjesto pripravnik-stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 donosim:

 ODLUKU

 1. Na radno mjesto pripravnika – stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2. u Centru za rehabilitaciju Josipovac odabrana je Antonija Lonac.
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj Centra

Toni Đerek mag.rehab.educ

Read more 0

1 tjedan ago ·

Javni natječaj za prijem u radni odnos – Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 (VŠS med. sestra)

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-01/24-01/01

Urbroj: 2117-126-01-24-2

Mlini, 10. travnja  2024. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama       ( N.N. 29/2024) i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme:

 • Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 (VŠS med. sestra), 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva za medicinsku sestru/tehničara
 • Jedna godina radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Da ne postoji zapreka iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diploma
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua, uz psihološku provjeru kandidata putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Za kandidate je obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnatelj:

Toni Đerek mag.rehab.educ

Read more 0

4 tjedna ago ·

Javni natječaj za prijem u radni odnos Pripravnik – stručni radnik u sustavu socijalne skrbi 2 (socijalni radnik)

Centar za rehabilitaciju Josipovac

Na rijeci 13 A, 20207 Mlini

Klasa: 112-06/24-01/01

Urbroj: 2117-126-01-24-2

Mlini, 22. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama ( N.N. 29/2024) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnatelj Centra za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na određeno:

 • Pripravnik – Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 (socijalni radnik), 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije- socijalni radnik u skladu s propisima kojima se regulira djelatnost socijalnog rada i odobrenje za rad nadležne komore
 • Bez radnog iskustva u odgovarajućem zvanju i stupnju
 • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Domovnicu,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diploma
 • Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • Životopis,
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Na natječaj za gore navedeno radno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o pripravništvu.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe provjeri, testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave za radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku kao i putem web stranice Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ ), a sukladno članku 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15,69/22).

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Centra za rehabilitaciju Josipovac (https://centarjosipovac.hr/ )  odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo putem pošte na adresu: Centar za rehabilitaciju Josipovac, Na Rijeci 13a, 20207 Mlini, s naznakom: „za Natječaj za zapošljavanje“.

Ravnatelj:

Toni Đerek mag.rehab.educ

Read more 0

1 mjesec ago ·

Donacije Centru Josipovac za veljaču 2024. godine

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na Rijeci 13A, Mlini
OIB: 62252145399
Donacije Centru za rehabilitaciju Josipovac za razdoblje:
1. veljače 2024. do 29. veljače 2024. godine
RB Datum uplate Donator Vrsta donacije Iznos donacije (EUR) Opis
1 02.02.2024. Nikša Bračić Nenamjenska donacija 100,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann (Mirjana Manenica)
2 05.02.2024. Ivana Jovanović Trostmann Nenamjenska donacija 800,00 Donatorska izložba
3 05.02.2024. Anamarija Bezek Nenamjenska donacija 150,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann
4 15.02.2024. Jelica Perović Nenamjenska donacija 100,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann
5 16.02.2024. Mirjana Kaznačić Nenamjenska donacija 150,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann
6 16.02.2024. Mirela Šilje Nenamjenska donacija 100,00 Donatorska izložba Ivane Jovanović Trostmann
7 19.02.2024. Ivana Kulušić Nenamjenska donacija 90,00 Umjesto cvijeća povodom smri oca naše kolegice Zrinke, djelatnici PO U DNŽ
8 27.02.2024. Kristina Skurić Nenamjenska donacija 50,00

Read more 0

Next posts