1 mjesec ago · · 0 comments

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem u radni odnos – kućni majstor/kotlovničar

Centar za rehabilitaciju Josipovac
Na rijeci 13A, 20 207 Mlini

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2117-126-11-22-22

Mlini, 28. listopada 2022.godine

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), Centar za rehabilitaciju Josipovac donosi sljedeću

O D L U K U

Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 81/2022 od 13. srpnja 2022 god. do 21. srpnja 2022. godine za prijam u radni odnos – Kućni majstor/kotlovničar 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog javnog natječaja za prijam u radni odnos – Kućni majstor/kotlovničar 1 izvršitelj – rad na neodređeno puno radno vrijeme na natječaj su se prijavila četiri kandidata, od čega se dva kandidata i to Nikola Matana i Željko Matić ušli u daljnji tijek postupka.
Potom je na raspisano radno mjesto odabran kandidat Nikola Matana. Međutim, prije sklapanja ugovora o radu, kao i prije započinjanja rada isti je dostavio dopis da odustaje od prijave na radno mjesto kod Centra za rehabilitaciju Josipovac.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.

Ravnateljica
Jelena Đuraš Gleđ
dipl.oec.managementa
mag.rel.publ

Categories: Natječaji Novosti